Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

Εκπροσώπηση φύλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια


Καραγιάννης Θωμάς                                         Αθήνα   15/4/2010
Αιρετός ΚΥΣΠΕ                                                      ΠΡΟΣ
Τηλ:6974750406                                            Τους Αιρετούς
Email Thkaragian@sch.gr                              των ΠΥΣΠΕ
                                                                        Έδρες τους                     
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Απαντώντας σε ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με τη συμμετοχή γυναίκας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια σας κοινοποιώ τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της ΔΟΕ, την οποία μπορείτε να επικαλεστείτε.
«Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 160 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3523/2007) σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. ο αριθμός των οριζόμενων από την υπηρεσία μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) των οριζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και εφόσον τα μέλη που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα.
Από τη διάταξη αυτή συνάγεται, κατά τη γνώμη μας, ότι για να διαφυλάσσεται η τήρηση της αρχής της ισότητας στα υπηρεσιακά συμβούλια αλλά και για να εξασφαλίζεται η ουσιαστική συμμετοχή και των δύο φύλλων στη λήψη αποφάσεων, στην περίπτωση που στην οικεία υπηρεσία δεν υπάρχει επαρκής αριθμός υπαλλήλων από κάθε φύλλο που να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για ορισμό (και να είναι ικανός να σχηματίσει το ποσοστό του 1/3 για κάθε φύλο στο σύνολο των τακτικών και αναπληρωματικών μελών) και υπάρχει μόνο μια γυναίκα ή μόνο ένας άντρας που να μπορεί να ορισθεί ως μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου, αυτή ή αυτός θα πρέπει να ορίζεται ως τακτικό μέλος».

                                                                   Καραγιάννης  Θωμάς
 

Toυ Θωμά Καραγιάννη
Αιρετού ΠΥΣΠΕ
Σε παλιότερο ενημερωτικό μου αναφέρθηκα ότι οι 3τεκνοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται να διοριστούν μόνο ως αναπληρωτές και μάλιστα κάθε φορά σε ποσοστό 20% επί των προσλαμβανομένων αναπληρωτών.
Άλλο όμως διορισμοί αναπληρωτών και άλλο μεταθέσεις εκπαιδευτικών. Στις πρόσφατες μεταθέσεις εκπαιδευτικών τρίτεκνοι εκπ/κοί χαρακτηρίστηκαν πολύτεκνοι εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου 3454/2006 άρθρο 6,όπου αντικαθιστά το άρθρο 1 του Νόμου 1910/1944  ως εξής:
«1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
2.       Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός νόμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας
3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.
4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων   και  των  τέκνων  των  πολυτέκνων,   υπό  τους  περιορισμούς  της  πρώτης
παραγράφου του παρόντος άρθρου.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου