Σάββατο, 22 Μαΐου 2010

Διευκρινίσεις σχετικά με τοποθετήσεις


            Μετά την ψήφιση και δημοσίευση του Νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» και ενόψει της τοποθέτησης των εκπαιδευτικών οι οποίοι μετατέθηκαν, υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ανωτέρω Νόμου «η υποχρέωση της διετούς πραγματικής υπηρεσίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο αφορά την οργανική θέση στην οποία θα μετατεθούν οι εκπαιδευτικοί, ύστερα από αίτησή τους, από το σχολικό έτος 2010-2011 και μετά».
2.      Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι μετατέθηκαν, υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση κατά το σχολικό έτος 2009-2010 θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πριν από την ψήφιση του ανωτέρω νόμου. Κατ’ αναλογίαν, με τις ισχύουσες πριν από την ψήφιση του ανωτέρω Νόμου διατάξεις θα πραγματοποιηθούν και οι τοποθετήσεις των πολύτεκνων εκπαιδευτικών κατά το τρέχον σχολικό έτος. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 30 θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2010-2011.
 3.      Οι διατάξεις του άρθρου 31 περί αποσπάσεων, του ίδιου ως άνω Νόμου, αφού δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν από τη δημοσίευσή του. Επομένως, με την κατάργηση της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996 και κάθε σχετικής διάταξης, από το σχολικό έτος 2010-2011 και εξής ο χρόνος απόσπασης των εκπαιδευτικών σε θέσεις που αναφέρονται στην καταργούμενη και κάθε σχετική διάταξη, δεν θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση για κάθε περίπτωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου