Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Δομών της Διοίκησης της Εκπαίδευσης.

Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων απέστειλε στη Δ.Ο.Ε. τις προτάσεις για την «Aναδιάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών διοίκησης της εκπαίδευσης»  (κείμενο διαβούλευσης)
και την Aναδιάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών διοίκησης της εκπαίδευσης (διάγραμμα).