Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Μέχρι 21 Ιουνίου η συμπλήρωση της ετήσιας έκθεσης αυτοαξιολόγησης. Δείτε το έγγραφο

Θέμα :  «Αποστολή της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2013 – 2014». 
Σχετ.: Η µε αριθµ.190089/Γ1/10.12.2013 Εγκύκλιος του Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευµάτων. 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, καλούνται οι ∆ιευθυντές/Προϊστάµενοι των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Eκπαίδευσης όλης της Χώρας, να επισκεφτούν το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://aee.iep.edu.gr και αφού επιλέξουν «∆ΙΚΤΥΟ» → «δ», να συµπληρώσουν την ετήσια έκθεση αξιολόγησης του σχολείου από 04-06-2014 µέχρι 21-06-14 για την Α/θµια και 30.06.2014 για την Β/θµια Εκπαίδευση. 
Οδηγίες για τη συµπλήρωση και την υποβολή των εκθέσεων των σχολείων αναφέρονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα. 
Οι Προϊστάµενοι Επιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θµιας & Β/βάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και οι Σχολικοί Σύµβουλοι θα ενηµερωθούν αναλυτικά το επόµενο διάστηµα για τη σύνταξη και υποβολή της ετήσιας έκθεσης αυτοαξιολόγησης. 

Ενημέρωση από το φίλο μου Γιώργο Δημητρακόπουλο