Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρακάτω επισυνάπτονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή των Διευθυντών Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και οι Τελικοί Πίνακες Μορίων των Υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα αντικειμενικά μόρια, καθώς και τα μόρια που έλαβαν κατά τη μυστική ψηφοφορία.