Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

13-05-11 Διευκρινίσεις για ρύθμιση υπεραριθμιών και θεμάτων τοποθέτησης εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης

Ύστερα από υποβολή σειράς ερωτημάτων στην υπηρεσία μας μέσω εγγράφων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων ως προς τη ρύθμιση των υπεραριθμιών των εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης, τη διαδικασία αλλά και γενικότερων θεμάτων που άπτονται της τοποθέτησης των υπεράριθμων αλλά και όσων εκπαιδευτικών βρίσκονται στη διάθεση των Δ/νσεων Π.Ε., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Τα ζητήματα που σχετίζονται με τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996, όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί μεταγενέστερα με το άρθρο 12 του Π.Δ.100/1997. Στις διατάξεις αυτές και ειδικότερα στην παρ. 1 εδάφιο β, προσδιορίζεται με σαφήνεια ότι οι υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης προκύπτουν μετά από μεταβολές των σχολικών μονάδων (ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση σχολείων ή άλλη αιτία) στις οποίες κατέχουν οργανική θέση.              Η   ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Προσοχή : Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και μετά την τοποθέτησή τους με τις ανωτέρω διαδικασίες και επομένως δεν απαιτείται υπηρέτηση της οποιαδήποτε νέας οργανικής τους θέσης, καθώς η μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης οφείλεται στις ανάγκες της υπηρεσίας.