Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Κατανομή ποσού 20.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2011, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αθήνα   16   Νοεμβρίου  2011
       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ                               Αριθμ. Πρωτ.: 47855


ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 20.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρουςέτους 2011, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.
Α. Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών", ποσό 20.000.00,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους, το οποίο θα τους αποδοθεί για το τρέχον έτος, ως ακολούθως:

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ       ΒΟΙΟΥ                                            71.636,28
ΔΗΜΟΣ       ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                    126.401,47
ΔΗΜΟΣ       ΚΟΖΑΝΗΣ                                    190.358,47
ΔΗΜΟΣ       ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ              54.533,99
Β. Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με Χρηματική Εντολή του Υπουργείου μας (Δ΄ Χ.Ε.) προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Γ. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις οποίες κοινοποιείται η απόφαση αυτή και ιδιαιτέρως οι Γενικοί Γραμματείς αυτών, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την άμεση απόδοση από τους ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ή Σχολικές Εφορείες (στην περίπτωση των μειονοτικών σχολείων), των πιστώσεων που τους διατίθενται, επισημαίνοντάς τους ότι θα πρέπει να προχωρήσουν επειγόντως, σε όλες τις απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες.
 ΠΕΡΑΣΑΝ ΕΙΚΟΣΙ ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΔΑΜΕ.