Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Οι οποίοι εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης
2. Των οποίων οι αιτήσεις τους, εκ παραδρομής, δεν περιλήφθηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα μεταθέσεων
3. Των οποίων , από λάθος του ηλεκτρονικού συστήματος μεταθέσεων, δεν κατέστη δυνατή η επεξεργασία των αιτήσεών τους
4. Ανακλήσεις μεταθέσεων
5. Διόρθωση της με αριθμ. 38661/Δ1/05-04-2012 Υπουργικής Απόφασης