Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012    Α.Π.: 32720       ΑΔΑ: Β4ΓΣΝ-4ΧΖ
   Προκειμένου, να προχωρήσουμε στην επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – ΣΑΤΑ για κάλυψη επενδυτικών δαπανών, παρακαλούμε
όπως πιστώσετε το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων  ποσό ύψους 14.250.000,00 € για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.