Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

«Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενούμενες θέσεις Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων και του Ειδ. Σχολ. Κοζάνης».


Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙ ΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση
κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις).
2. Την αριθμ. 85212/Δ1/24-7-2012 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
3. Τον αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Δ/ντων Π.Ε. Κοζάνης 2011.
4. Την αριθμ. 17η /04-09-2012 πράξη του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης.
                                                         Α π οφα σ ί ζ ο υ μ ε
Τοποθετούμε τους πιο κάτω εκπαιδευτικούς στις αντίστοιχες θέσεις Δ/ντών Σχολικών Μονάδων
από 04-09-2012 έως 31-07-2015:
1) ΜΑΡΚΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ70 στο Δ.Σ. ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ-ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ,
2) ΤΥΡΟΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΗ εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ70 στο Δ.Σ. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ,
3) ΒΙΛΔΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ70 στο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ.
Στους Δ/ντές της Σχολικών Μονάδων, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 8 και 13 του Ν. 3205/2003.
                                                Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
                                                             ΕΛΕΝΑ ΖΥΓΟΥΡΗ