Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

Πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε Κοζάνης»

 Ο Διευθυντής Π.Ε. Κοζάνης καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης (Διοικητήριο, 4ος Όροφος, Γραφείο 15), από την Παρασκευή 29-06-2012 μέχρι και την Πέμπτη 12-07-2012.
  Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:
• Πλήρες Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.
• Βιογραφικό Σημείωμα.
• Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
• Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
• Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία να βεβαιώνεται ότι: α) «Ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007 Φ.Ε.Κ26/τ.α΄/09-02-2007 τ. Α’) και β) «δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα».
  Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων μιας μόνο Δ/νσης Εκπαίδευσης (εδάφιο δ της παρ. 9 του άρθρου 18 του Ν. 3848/2010 Φ.Ε.Κ. 71/τ.α΄/19-05-2010).
 Η επιλογή και τοποθέτηση στη συγκεκριμένη θέση γίνεται για το υπόλοιπο της τετραετούς θητείας που λήγει την 31η Ιουλίου 2015.